NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Autorský dozor na stavbách z hlediska požární ochrany (AD)

TECHNICKÝ DOZOR A ODBORNÁ TECHNICKÁ POMOCV OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB

  • kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě.
  • kompletace veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů požárně bezpečnostních zařízení a jejich předání zástupcům Hasičského záchranného sboru.
  • spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby, které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla prováděna a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany.
  • projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS,
  • spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby,
  • účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách,
  • účast na kolaudačních řízeních,
  • spolupůsobení při odstraňování kolaudačních závad;
  • zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně příslušného hasičského záchranného sboru.