NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

TECHNICKÁ POMOC v oblasti požární ochrany (TP)

VÝKON OSOBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉV OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o požární ochraně - zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

  • výkon osoby odborně způsobilé ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., v rámci které jsou prováděny komplexní povinnosti provozovatele činnosti na úseku požární ochrany,
  • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a vypracování zápisu z preventivní prohlídky,
  • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č.246/2001 Sb.),
  • vypracování podkladů pro změny ve stavební části objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. a § 41, vyhlášky č.246/2001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru,
  • konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v souvislosti se stavebními pracemi apod.,
  • zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem.