NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Zpracování DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU (DZP)

Dokumentaci zdolávání požárů (dále jen „DZP“) musí nechat zpracovat provozovatel objektu u vybraných staveb pro zasahující jednotky HZS. Dokumentaci tvoří:

 • operativní plán zdolávání požárů (dále jen „operativní plán“) nebo
 • operativní karta zdolávání požárů (dále jen „operativní karta“),které upravují zásady rychlého a  účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a  podnikajících fyzických osob.

Účelem DZP je vytvořit dokument pro jednotku PO, který by jí poskytl informace o objektech se zvýšeným požárním nebezpečím právnických osob a podnikajících fyzických osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace při zásahu. DZP se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. DZP se zpracovává zejména na objekty zvýšeným požárním nebezpečím, kde jsou složité podmínky pro zdolávání požárů v případech:

 • v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),
 • v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na  zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším),
 • za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším než je množství uvedené v příloze č. 1  zvláštního právního předpisu,1)
 • v objektech a zařízeních provozů chemické výroby,
 • v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o čtyřech a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 • ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ve  stavbách ubytovacích zařízení o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o čtyřech a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.

a dále u objektů s činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím

 • které nelze vůbec odvětrat od zplodin hoření nebo je odvětrat bez znalosti ovládacích prvků příslušných technických zařízení, dokonalého dispozičního řešení objektu, nebo v případě, že se zplodiny mohou šířit cestami, které nelze dobře odhadnout nebo zjistit průzkumem jednotky požární ochrany,
 • prostorů a zařízení, kde by vstup nebo jednání jednotky PO bez upozornění na zde platný zvláštní režim znamenal ohrožení životů hasičů,
 • řešení stavebních konstrukcí nebo technologického zařízení, které je těžko poznatelné a skýtá snadnou možnost šíření požáru mimo požární úsek nebo i objekt, ve kterém hoří, stejně jako vzájemná těžko rozpoznatelná spojitost zařízení, objektů z hlediska jejich havárie nebo šíření požáru,
 • objektů, kde musí být přesně dodržen postup v množství a druhu nasazené požární techniky a  prostředků požární ochrany.

Pro vypracování DZP jsou potřeba tyto základní podklady:

 • základní dispozice řešených objektů
 • informace provozovatele o nebezpečných činnostech
 • umožnění prohlídky řešených objektů (areálu) pro zpracovatele dokumentace

Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působností a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, (zákon o prevenci závažných havárií).