NV-PRO PO, s.r.o.

Nezávazná poptávka

Služby

Zpracování EVAKUAČNÍCH PLÁNŮ a schémat (EP)

Dokumentace požární ochrany, která upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory:

  • ve kterých jsou složité podmínky pro zásah podle § 18 Požární evakuační plán Vyhlášky č. 246/2001 Sb., nebo
  • kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím

v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 vyhláška č. 246/2001 Sb.), i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Povinnost evakuace zaměstnanců ukládá také Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v § 102, odst. 6:

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Z toho vyplývá, že evakuační plán je třeba zpracovat i v případě, kdy to není předepsáno požadavky požární ochrany.


Pro vypracování EP je potřeba tyto základní podklady:

  • základní dispozice řešených objektů
  • informace provozovatele o případných omezeních na únikových cestách (např. kartový systém)
  • umožnění prohlídky řešených objektů pro zpracovatele dokumentace